Utställarvillkor

Villkor

1. Utställares annullering av anmälan om deltagande medför icke befrielse för erläggande av platshyra.  50% av avgiften för att deltaga är att räkna som anmälningsavgift vilken icke är återbetalningsbar, oavsett orsak till avbokning. Bokas platsen av senare än 8 veckor innan återbetalas ej heller återstående del av avgiften, oavsett orsak till avbokning.

2. Varor som enligt missledningens bedömande ur kvalitets- eller etisk synpunkt eller eljest är uppenbart olämpliga för Mässan får ej utställas. Ej heller får föremål som ej är beskrivna i anmälan utställas till försäljning. Har dock så skett, skall varorna efter anmodan omedelbart borttagas och medgives missledningen rätt att vidta härför erforderliga åtgärder.

3. Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade senast 60 min innan öppning.

4. Tillgänglig elektrisk energi tillhandahålles enligt separat prislista. Skarvsladdar, fördelningsdosor o d skall medbringas av utställaren.

5. Mässan  sköter allmän renhållning, utställaren den behövliga renhållningen på av honom/henne förhyrd plats.

6. Mässan ger ingen utställare ensamrätt för sin produktgrupp.